Profil

Advokátska kancelária:

JUDr. Dagmar Danóciová – advokátka
JUDr. Lujza Danóciová     – advokátska koncipientka

Som advokátkou zapísanou v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory od roku 1993 pod č.429. V tomto roku bola založená moja Advokátska kancelária, ktorá sa v súčasnosti nachádza v Nitre na Hodálovej ulici č. 2. 

Poskytujem právne poradenstvo a právne služby, spisujem listiny, zmluvy, žaloby a vypracovávam právne rozbory v nasledovných právnych odvetviach:

Občianske právo

Rodinné právo

Obchodné právo

Správne právo


V oblasti občianskeho práva sa zameriavam najmä na:
– poradenstvo v občianskoprávnych vzťahoch vrátane zastupovanie pred súdom

– usporiadanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
– vysporiadanie podielového spoluvlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov
– dedičskoprávne poradenstvo, zastupovanie v dedičskom konaní
– vypracovanie občianskoprávnych zmlúv: kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o zriadení vecného bremena, zmluva o zriadení záložného práva, nájomná zmluva a podobne

V oblasti rodinného práva sa zameriavam najmä na:
– rozvod manželstva

– úprava práv a povinností rodičov k maloletým deťom
– úprava vyživovacích povinností

V oblasti obchodného práva sa zameriavam najmä na:
- právne poradenstvo týkajúce sa obchodnej činnosti podnikateľských subjektov
– právo obchodných spoločností
– zakladanie spoločností vrátane podania návrhov na zápis do Obchodného registra elektronickou formou za  súdny poplatok znížený o 50%
– zastupovanie na Okresnom úrade, odbor živnostenského podnikania
– vypracovanie listín potrebných k zmene spoločenských zmlúv obchodných spoločností vrátane podávania návrhov na zápis zmeny do Obchodného registra elektronickou formou za  súdny poplatok znížený o 50%
– zastupovanie na Okresnom úrade, odbor živnostenského podnikania
– vypracovanie zmlúv podľa Obchodného zákonníka
– vymáhanie pohľadávok v súdnom a exekučnom konaní

V oblasti správneho práva sa zameriavam najmä na:
– vypracovanie návrhu na vklad vlastníckeho práva a iných práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností, zastupovanie v katastrálnom konaní

– zastupovanie v správnom konaní, napr. v priestupkovom konaní, v stavebnom konaní a podobne
– vypracovanie odvolaní proti rozhodnutiam správnych orgánov vrátane zastupovanie v správnom súdnictve

Zastupujem klientov pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi.

Výkon advokácie je upravený zákonom o advokácii č. 586/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Advokácia pomáha uplatňovať ústavné právo fyzických osôb na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Pri spracúvaní osobných údajov sa ako prevádzkovateľ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov riadim nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj práva klientov ako dotknutých osôb, ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácií ako aj ďalšími predpismi. Pri ochrane osobných údajov dodržiavam Kódex správania prijatý Slovenskou advokátskou komorou, ktorý bližšie upravuje spracúvanie osobných údajov advokátmi. S Kódexom správania SAK sa môžete oboznámiť na www.sak.sk/gdpr.