Profil

Som advokátkou zapísanou v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory od roku 1993 pod č.429. V tomto roku bola založená moja Advokátska kancelária, ktorá sa v súčasnosti nachádza v Nitre na Hodálovej ulici č. 2 .

Poskytujem právne poradenstvo a právne služby, spisujem listiny, zmluvy, žaloby a vypracovávam právne rozbory v nasledovných právnych odvetviach:

Občianske právo

Rodinné právo

Obchodné právo

Správne právo

 

V oblasti občianskeho práva sa zameriavam najmä na:
– usporiadanie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam
– vypracovanie kúpnych a darovacích zmlúv vrátane zabezpečenia dokladov potrebných k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
– zastupovanie v katastrálnom konaní,
– vypracovanie ostatných zmlúv podľa Občianskeho zákonníka

V oblasti obchodného práva sa zameriavam najmä na:
– právo obchodných spoločností,
– zakladanie spoločností
– zastupovanie na OÚ-odbor živnostenský
– vypracovanie listín potrebných k zmene spoločenských zmlúv
– vypracovanie zmlúv podľa Obchodného zákonníka
– právne poradenstvo týkajúce sa obchodnej činnosti podnikateľských subjektov.

Zastupujem klientov pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi.
Spolupracujem i s ďalšími odbornými pracovníkmi, a to so znalcami z odboru oceňovania nehnuteľností, s geodetmi, s pracovníkmi ekonomických a účtovných kancelárií a daňovými poradcami.

Výkon advokácie je upravený zákonom o advokácii č. 586/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Advokácia pomáha uplatňovať ústavné právo fyzických osôb na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.